Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Boutique Romana , gevestigd te weegbree 25, Hendrik Ido Ambacht , versie 3 geldig vanaf 01-09-2014

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Boutique Romana. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Boutique Romana. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Boutique Romana behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Boutique Romana erkend.

1.4 Boutique Romana garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Boutique Romana vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht Boutique Romana zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Boutique Romana geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3 Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4 Gegevensbeheer

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Boutique Romana, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Boutique Romana. Boutique Romana houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

4.2 Boutique Romana respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Boutique Romana maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5 Garantie en conformiteit

5.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

5.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

5.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Boutique Romana) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Boutique Romana . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Boutique Romana schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

5.4 Indien klachten van de afnemer door Boutique Romana gegrond worden bevonden, zal Boutique Romana naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Boutique Romana en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Boutique Romana) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Boutique Romana gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Boutique Romana voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5.5 Boutique Romana is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

5.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Boutique Romana in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Boutique Romana en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

6 Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Boutique Romana gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Boutique Romana is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van alle door Boutique Romana aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Boutique Romana zolang de afnemer de vorderingen van Boutique Romana uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Boutique Romana wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

8.2 De door Boutique Romana geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Boutique Romana of een door Boutique Romana aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Boutique Romana haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

8.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Boutique Romana zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Boutique Romana .

9. Herroepingsrecht

9.1 De herroepingstermijn, ook wel bedenktijd genoemd, is 14 kalenderdagen. De consument heeft 14 dagen de tijd nadat hij de gehele bestelling van de verkoper heeft ontvangen om een beroep te doen op zijn herroepsingsrecht en de overeenkomst te ontbinden. Sale artikelen kunnen niet retour worden gestuurd.

9.2 De consument dient binnen 14 dagen nadat hij een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het geleverde product naar de verkoper terug te sturen, tenzij de verkoper heeft aangeboden dat hij het product bij de consument ophaalt.

9.3 Binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht dient de verkoper de prijs van het product exclusief de verzendskosten voor het toesturen van het product aan de consument terug te betalen. De consument kan pas nakoming van de terugbetaling van de prijs  van de verkoper vorderen nadat de verkoper het product van de consument heeft ontvangen, tenzij de verkoper de consument heeft aangeboden het product bij de consument op te halen.

Customer Data Sharing

National and/or EU rules sets certain limits to how and when you may share customer-identifying information with Klarna. EU regulations state that the customer must have clicked the Klarna option before the Merchant shares any such information. Basically this means you share privacy data when the customers actively chooses the Klarna option in your checkout and Klarna’s widget is shown, not before. Our default setup complies with EU regulations. If you operate in another jurisdiction, you must check what kind of setup is permitted before you do the integration.

 

Combined EU Texts

In cooperation with Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer you the following payment methods. Payment is to be made to Klarna.

 • Pay in [14] days: The payment period is 14 days from shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. You can find the complete terms and conditions for the markets where this payment method is available here: United KingdomGermanySwedenNorwayDenmarkFinlandAustriaSwitzerlandand the Netherlands.
 • Financing: With the financing service from Klarna you can pay your purchase in flexible or fixed monthly instalments according to the conditions stated in the checkout. The instalment payment is due at the end of each month after submission of a separate monthly invoice by Klarna. Further information regarding Slice It including terms and conditions and Standard European Consumer Credit Information you can find here for the markets where this payment method is available: Austria, the United KingdomGermanySwedenNorwayDenmarkand Finland.
 • Direct bank transfer: Available in Germany, Austria, Belgium, Italy, Spain, Poland and the Netherlands. Your account will be debited directly after placement of your order.
 • Direct Debit: Your account will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service ​or in case of a subscription in accordance with the timelines communicate​d. You will be notified about the date(s) by email.
 • Card Payments: Available in Sweden, Germany and Austria. The amount will be reserved on your card and will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. In case of a subscription the amount will be debited in accordance with the timelines communicated.

payment methods Pay in [14] days, Slice It and direct debit are only available in case of a positive credit assessment. For this purpose, during the order process and handling of your purchase, we forward your data for an address and credit check to Klarna. We can only offer you the payment methods available based on the result of the credit check. General information about Klarna and the user terms per country can be found on klarna.com. Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement.

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen
 • Gespreid Betalen
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Bij geretourneerde artikelen / bestellingen die via Klarna zijn betaald, geschiedt de terugbetaling binnen 30 dagen.

Schuiven naar boven
0
  0
  Winkelmand
  Winkelmand is leegTerug naar de shop